iHELP care network
    English page: www.ihelp-world.com Prijava uporabnika
iHELP varnostna mrežak
ProizvodiNadgradnja mobilne aplikacijeSigurnosni paketiHELP_networkSigurnosna mrežaiHELP defibrilatorjiDefibrilatoriHELP galerijaGalerija 
UVJETI KORIŠTENJA
S sklenitvijo pogodbe med upravljalcem in uporabnikom glede uporabe spletnega mesta www.ihelp.si ali mobilne aplikacije iHELP se strinjate s temi splošnimi pogoji. Če se s splošnimi pogoji ne strinjate, spletnega mesta www.ihelp.si ali mobilne aplikacije iHELP ne uporabljajte.

OPĆENITO
Ovi Opći uvjeti korištenja primjenjuju se na odnos između Društva iHELP Hrvatska d.o.o., Zagreb, Lanište 24, OIB 98561223706 (dalje u tekstu: Društvo) i Korisnika - svake fizičke ili pravne osobe koja koristi mrežnu stranicu www.ihelp-hrvatska.hr (dalje u tekstu: Mrežna stranica), odnosno koja preuzima, instalira i koristi iHELP mobilnu aplikaciju (dalje u tekstu: Mobilna aplikacija), a prihvatila je primjenu ovih Općih uvjeta.

Da bi Korisnik mogao pristupiti Mrežnoj stranici, odnosno instalirati i koristiti Mobilnu aplikaciju, prethodno je obvezan prihvatiti Opće uvjete korištenja. Svoj pristanak Korisnik će očitovati na način da će klikom miša odabrati prozor na kojem piše tekst “prihvati“. Ukoliko Korisnik na primjenu Općih uvjeta korištenja ne želi pristati, nakon što ih je pažljivo pročitao, njihovu primjenu će otkloniti na način da će klikom miša odabrati prozor na kojem piše tekst “odbaci“, i suzdržati će se od daljnjeg korištenja Mrežne stranice, odnosno Mobilne aplikacije.

Tekst Općih uvjeta korištenja Korisniku se čini dostupnim u trenutku pristupa Mrežnoj stranici ili Mobilnoj aplikaciji, pa se stoga mole Korisnici da Opće uvjete korištenja pažljivo pročitaju.

SKLAPANJE UGOVORA IZMEĐU DRUŠTVA I KORISNIKA
Ugovor između Društva i Korisnika u vezi korištenja Mrežne stranice, odnosno Mobilne aplikacije stupa na snagu nakon registracije Korisnika za uslugu Društva i kreiranja iHELP korisničkog računa. Ugovor na snagu može stupiti i ranije, u trenutku kada Korisnik preuzme i instalira Mobilnu aplikaciju na svoj mobilni uređaj. Opći uvjeti korištenja i suglasnost Društva za korištenje Mobilne Aplikacije i Mrežne stranice sastavni su dio Ugovora sklopljenog između Društva i Korisnika.

Ako se Korisnik registrirao za naplative usluge (u daljnjem tekstu: Premium usluge), pretplatnički odnos započeti će nakon plaćanja mjesečne, odnosno godišnje pretplate Društvu. Pretplatnički odnos zasniva se najduže na razdoblje od godinu dana, te ga je moguće automatski produljiti plaćanjem nove pretplate, također za razdoblje ne duže od godinu dana.

REGISTRACIJA KORISNIKA
Proces registracije Korisnika dovršen je u trenutku kada Korisnik izvrši prijavu na Mrežnoj stranici ili Mobilnoj aplikaciji s korisničkim imenom i odabranom zaporkom. Korisnik je odgovoran za čuvanje tajnosti svoje zaporke. Društvo neće odgovarati za bilo kakav gubitak ili štetu koja bi mogla nastati zbog propusta na strani Korisnika u pogledu čuvanja tajnosti podataka o korisničkom imenu i zaporki.

Prilikom registracije Korisnik je dužan izvijestiti Društvo o određenim osobnim podacima (uključujući ime, adresu stanovanja, e-mail adresu i broj telefona). Korisnik također može Društvo dobrovoljno izvijestiti i o svojim ostalim osobnim podacima, uključujući zdravstvene informacije potrebne za korisnički račun (uključujući spol, dob, zanimanje, težinu, visinu, krvnu grupu, bolesti, lijekove koje koristi, alergije, ako ima pacemaker, itd.).

Korisnik je odgovoran za točnost informacija o kojima je izvijestio Društvo. Korisnik je dužan svoje informacije održavati točnima i redovito ažurirati sve promjene podataka na korisničkom računu. Korisnik može mijenjati, dodavati ili brisati podatke na svom korisničkom računu na neki od sljedećih načina: putem Mobilne aplikacije, poštom, e-mailom Društvu ili putem Mrežne stranice.

U slučaju postupanja protivno odredbama ovog članka Općih uvjeta korištenja Društvo zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti korisnički račun određenog Korisnika, bez obveze na naknadu bilo kakvog troška ili štete.

Korisnik kreiranjem korisničkog računa daje suglasnost i privolu Društvu da ga putem sredstava elektoničke komunikacije kontaktira, kao i da prima materijale i obavijesti vezane uz nove usluge i aktivnosti koje Društvo nudi, a koje su slične iHELP usluzi na koju se Korisnik pretplatio. Korisnik u svako doba može povući navedenu suglasnost i privolu, kontaktiranjem Društva na e-mail adresu: info@ihelp-hrvatska.hr

OSOBNI PODACI KORISNIKA
Društvo se obvezuje podatke o Korisnicima čuvati tajnima i sigurnima.

Društvo prikuplja osobne podatke o Korisnicima u svrhu što kvalitetnijeg pružanja i upravljanja iHELP uslugom. Korisnik dobrovoljnim davanjem osobnih podataka Društvu izričito pristaje na to da Društvo te podatke dalje koristi u skladu s Općim uvjetima korištenja.

Upravljanje iHELP uslugom uključuje slanje hitnih poruka hitnim službama ili drugim korisnicima koji su upozoreni od strane Korisnika o hitnoj situaciji putem Mobilne aplikacije, tako da oni mogu dobiti informacije o Korisniku koji hitno treba pomoć. Kada Korisnik pokrene Mobilnu aplikaciju, lokacija na kojoj se nalazi će biti zabilježena i proslijeđena Društvu. Korisnikova lokacija će se dalje pratiti svakih 100 metara ili svakih deset minuta i slati će se Društvu s ciljem praćenja promjene lokacije Korisnika.

Mrežna stranica i Mobilna aplikacija dopuštaju Korisniku da odabere određeni krug ljudi koji će zaprimiti poruku u slučaju hitne situacije (primjerice za slučaj hitnih kontakata, hitne službe, drugih korisnika ili drugih stranaka). Prilikom korištenja Mobilne aplikacije, odabirom opcije "Korisnici iHELP Mobilne aplikacije", Korisnik će hitnu poruku poslati svim Korisnicima Mobilne Aplikacije koji se nalaze unutar zadane udaljenosti od položaja Korisnika u trenutku kada je poruka poslana. Odabirom skupine osoba koje će dobiti hitnu poruku, Korisnik izričito prihvaća i pristaje da će određeni osobni podaci o Korisniku iz njegovog korisničkog računa i podaci o njegovoj lokaciji biti poslani svim tim osobama.

Društvo osobne podatke Korisnika neće koristiti protivno svrsi za koju ih je zaprimilo. Društvo osobne podatke Korisnika neće priopćiti niti učiniti dostupnima trećim osobama, osim kada je pod zakonskom obvezom da to učini, ili kada je treća strana angažirana od strane Društva u vezi rada iHELP usluge, i to samo ukoliko je treća osoba registrirana za obavljanje poslova u vezi s obradom osobnih podataka i ako osigurava dovoljna jamstva u pogledu ostvarivanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka (u kojem slučaju pristup osobnim podacima Korisnika treća osoba ima samo u svrhu upravljanja, održavanja i poboljšanja usluge).

Društvo osobne podatke Korisnika čuva od dana registracije, i to samo za vrijeme trajanja Korisničke pretplate (koja će, u slučaju besplatne usluge, trajati toliko dugo koliko i korisnički profil određenog Korisnika bude aktivan).

Društvo će provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka korisnika od slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, izmjene, pristupa, otkrivanja ili upotrebe. Društvo može od Korisnika zatražiti da instalira određene programe radi osiguravanja ili omogućavanja provođenja takvih mjera sigurnosti.

Korisnik prema Društvu s osnove ZZOP ima prava koja uključuju pravo na informiranje o identitetu voditelja zbirke osobnih podatka, o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni, o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, da li se radi o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka i mogućim posljedicama uskrate davanja takvih podataka, te pravo na pristup osobnim podacima obrađenim od strane Društva i pravo na njihov ispravak. Da bi ostvario ta prava Korisnik treba podnijeti zahtjev Društvu u skladu s uputama u odjeljku "Pitanja" u nastavku ovih Općih uvjeta.

AUTORSKA PRAVA I KORIŠTENJE MATERIJALA IHELP MREŽNE STRANICE
Na mrežnoj stranici pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži, članci i priče) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (iHELP logotip, ime tvrtke, zaštitni znakovi i sl.), a čiji su vlasnici Društvo ili treće osobe.

Svaki korisnik Mrežne stranice snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na materijale dostupne na Mrežnoj stranici. Materijali s Mrežne stranice se mogu reproducirati, iznajmljivati, distribuirati, te javno objavljivati, izlagati ili prikazivati samo na temelju prethodnog pisanog odobrenja od strane Društva, odnosno drugog vlasnika materijala s Mrežne stranice.

Pravo Korisnika na korištenje zaporkom zaštićenih dijelova Mrežne stranice prestaje s prestankom korisničkog ugovora, bez potrebe za Društvo da poduzima daljnje radnje. U slučaju prestanka korisničkog ugovora, Korisnik je obvezan izbrisati ili uništiti sve pohranjene, ispisane ili umnožene materijale, osim ako oni moraju biti zadržani u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Sve prethodno izneseno odnosi se i na sadržaj, softver te vizualni identitet Mobilne aplikacije.

PRAĆENJE KORIŠTENJA MREŽNE STRANICE
Društvo može pratiti korištenje sadržaja koji je dostupan na Mrežnoj stranici, i pridržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način uporabe Mrežne stranice, ali isključivo bez otkrivanja identiteta Korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta Korisnika.

Ovaj proces uključuje korištenje "Kolačića" (eng. Cookies) koji se instaliraju na računalo Korisnika, a kroz koje Društvo dobiva informacije o nazivu domene Korisnika, njihovim davateljima internetskih usluga te o datumu i vremenu pristupa Mrežnoj stranici. Takvi podaci o posjetima će se koristiti samo za interne potrebe Društva (individualiziranje usluge prema korisnicima, rješavanje kvarova, unapređivanje određenih aspekata Mrežne stranice, odnosno Mobilne aplikacije, i sl.).

"Kolačić" je mali računalni kod koji se instalira na Korisnikovom pregledniku i pohranjuje na Korisnikov tvrdi disk. Podaci na Kolačiću se onda mogu pročitati u sustavu Društva kako bi se identificirali Korisnici i pratila njihova uporaba Mrežne stranice, te kako bi se omogućilo Korisnicima da Mrežnu stranicu prilagode osobnim potrebama i prilagode vlastiti sadržaj povijesti korištenja Mrežne stranice. Korisnici na svome pregledniku mogu isključiti ili onemogućiti "Kolačiće" ako ne žele njihovu primjenu, što će spriječiti njihovu instalaciju i korištenje od strane sustava Društva. To neće utjecati na Korisnikovo pravo pristupa sadržaju Mrežne stranice, ali će utjecati na točnost spomenutih informacija.

ZAŠTITA MALOLJETNIKA
Mrežna stranica i Mobilna aplikacija nisu namijenjene da se njima služe maloljetnici (za svrhu Općih uvjeta korištenja maloljetnici su osobe koje nisu navršile četrnaestu godinu života). Maloljetnici ne smiju koristiti Mrežnu stranicu ili Mobilnu aplikaciju ili slati osobne podatke putem Mrežne stranice ili Mobilne aplikacije. Društvo ne zadržava ili uspoređuje osobne podatke maloljetnika (u mjeri u kojoj se Korisnici mogu identificirati kao maloljetnici).

OGRANIČENJE ILI BLOKIRANJE PRISTUPA MREŽNOJ STRANICI
Duštvo može pristup Mrežnoj stranici u određenoj mjeri ograničiti ili blokirati određenom Korisniku, koji postupa protivno Općim uvjetima korištenja, a posebno ako Mrežnu stranicu ili njezine pojedine dijelove koristi protivno njezinoj svrsi.

Društvo pridržava pravo u svakom trenutku djelomično ili potpuno izmijeniti, blokirati ili ukinuti Mrežnu stranicu ili njezin sadržaj.

PLAĆANJE
Osnovna verzija Mobilne aplikacije je besplatna.

Osnovnu verziju Mobilne aplikacije Korisnik može nadograditi na način da se registrira za Premium uslugu, u kojem slučaju će takvu uslugu dalje plaćati mjesečno ili godišnje, prema mogućnostima koje će biti ponuđene Korisnicima na Mrežnoj stranici ili Mobilnoj aplikaciji. Jednom uplaćeni iznos pretplate Korisnik gubi pravo tražiti nazad, osim za slučaj prekida pružanja pretplaćene usluge od strane Društva koje nije prouzročio korisnik.

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI OPERATERA
Mobilna aplikacija je dizajnirana na način da nakon aktivacije od strane Korisnika, o hitnoj situaciji obavještava najbliže hitne službe i Korisničke hitne kontakte putem SMS-a.

Mobilna aplikacija ne jamči odaziv navedenih osoba na hitnu poruku. Mobilna aplikacija je osmišljena na način da poveća vjerojatnost ili brzinu kojom hitna pomoć može stići do Korisnika. Usluga koju pruža Mobilna aplikacija jest dakle sredstvo komunikacije, koje ne jamči da će hitne službe ili ostali Korisnici reagirati na poruku koju zaprime od Mobilne aplikacije ili da će Korisniku pružiti hitnu pomoć unutar određenog vremenskog razdoblja.

Mobilna aplikacija i njezin sadržaj ne zamjenjuju profesionalnu medicinsku skrb, hitne službe, hitnu pomoć ili o osnovne postupke oživljavanja.

Premda je cilj Društva pružiti, koliko se razumno može, kontinuiranu uslugu putem Mrežne stranice i Mobilne aplikacije, Društvo ne jamči stalan i neprekidan servis ili pristup usluzi. Korištenje usluge može biti prekinuto zbog redovnog održavanja, rada na poboljšanju kvalitete usluge, istrazi i uklanjanju grešaka u sustavu ili tehničkih problema, komunikacijskih i mrežnih problema ili kvarova, preopterećenja poslužitelja ili drugih tehničkih problema, kao i zbog događaja koji predstavljaju višu silu, a mogu utjecati na izvršenje ili pristup usluzi.

Društvo ne jamči za kontinuiranu točnost informacija sadržanih u Mobilnoj aplikaciji. Pogreške sustava se mogu pojaviti kod rada Mobilne aplikacije, kao i kod korištenja navigacijskih sustava (GEO - lokacija Korisnika) kao rezultat utjecaja okoliša određene lokacije i/ili nepotpunih ili netočnih podataka. Ukoliko Korisnik isključi GEO lociranje, Mobilna aplikacija neće moći poslati GEO - lokaciju Korisnika u hitnoj poruci spasiteljima. Kao rezultat toga, spasitelji neće biti obaviješteni o lokaciji ozlijeđene osobe ili treće osobe, koja treba hitnu pomoć.

Mobilna aplikacija može slati hitne poruke određenoj skupini ljudi (spasiteljima, Korisnicima Mobilne aplikacije, hitnim kontaktima) samo u slučaju ispravnog GSM signala (mobilne veze) ili Wi-Fi veze. Ako se Korisnik nalazi u području koje nije pokriveno Wi-Fi vezom ili GSM signalom (mobilnom vezom), ili ako GSM signal (mobilna veza) nije ispravan, hitne poruke neće biti poslane, a Društvo nije odgovorno za bilo kakvu štetu koja Korisniku može proizići iz toga.

Kada Korisnik pošalje hitnu poruku, Mobilna aplikacija ga obavještava o mjestu najbližeg defibrilatora. Društvo će nastojati pribaviti podatke od trećih strana koji se odnose na lokacije defibrilatora. Društvo se oslanja na treće osobe da bi osiguralo pouzdanost i cjelovitost podataka i njihovu ažurnost, no ne jamči da su podaci koje je dobilo od trećih osoba u vezi lokacija defibrilatora, bolnica, domova zdravlja, ljekarna, policije i vatrogasnih postaja točni ili važeći, te ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi Korisnicima nastala uslijed korištenja netočnih ili nevažećih podataka.

Društvo ne odgovara za bilo kakav gubitak, trošak ili obvezu koje mogu nastati Korisniku zbog tehničkih problema ili zastoja na Mrežnoj stranici ili Mobilnoj aplikaciji ili komunikacijskim mrežama na koje se usluga oslanja i Korisnik nema pravo na bilo kakav povrat pretplate koji bi nastao kao posljedica takvih poremećaja ili privremenog prekida usluge.

Društvo ne odgovara za bilo kakvu štetu koja nastane trećim osobama uslijed korištenja Mrežne stranice ili Mobilne aplikacije od strane određenog Korisnika.

ZABRANA ZLOUPORABE MOBILNE APLIKACIJE I ODGOVORNOST KORISNIKA ZA ŠTETU
Zabranjeno je korištenje Mobilne aplikacije za bilo koju drugu svrhu osim za spašavanje života. U slučaju zlouporabe Mobilne aplikacije Korisnik će snositi troškove svih radnji koje su potrebne da se otkloni zlouporaba.

Društvo u slučaju zlouporabe može blokirati uslugu, prestati slati hitne poruke i obavijestiti Korisnika o takvom prestanku usluge preko Mobilne aplikacije ili putem pošte ili e-maila.

U slučaju gubitka ili krađe medija ili uređaja, Korisnik je o tome dužan obavijestiti Društvo što je prije moguće, kako bi se prekinula usluga na takvome uređaju i da bi se spriječila potencijalna zlouporaba, budući da u protivnome Korisnik odgovara za zlouporabu Mobilne aplikacije i hitnih poruka.

PROMJENE OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA
Društvo zadržava pravo ažurirati i promijeniti Uvjete Korištenja Mrežne stranice i Mobilne aplikacije. Promjene stupaju na snagu danom objave na Mrežnoj stranici.

Društvo će obavijestiti korisnike o svim promjenama u cijenama svojih usluga mjesec dana prije nego što promjene stupe na snagu, bilo kroz poruke poslane preko Mobilne aplikacije ili putem e-maila. Smatra se da je Korisnik pristao na izmijenjene uvjete ukoliko nakon promjena koje su priopćene ili objavljene na Mrežnoj stranici ili putem Mobilne aplikacije, nastavi koristiti usluge Društva. U protivnom slučaju, Korisnik može ugasiti svoj korisnički račun, ali je dužan podmiriti sve naknade koje su do tog trenutka dospjele, odnosno nema pravo na njihov povrat ukoliko ih je već podmirio. Prema Korisnicima koji su pretplaćeni na Premium usluge Društva, promjene u cijenama koje su za njih nepovoljne neće imati utjecaj u odnosu na već plaćenu uslugu do sljedeće obnove pretplate i na njih će se nastaviti primjenjivati postojeći uvjeti, osim ukoliko na takvu promjenu pristanu. Obnova pretplate za takve korisnike ima značaj prihvaćanja novih cijena i uvjeta Društva.

PRESTANAK UGOVORNOG ODNOSA
Svaka ugovorna strana može otkazati ugovor u bilo koje vrijeme, bez otkaznog roka i navođenja razloga otkaza. Otkazom ugovora smatra se i blokiranje pristupa korisničkom računu, odnosno njegovo brisanje od strane Društva.

SALVATORNA KLAUZULA
Ukoliko se bilo koja odredba Općih uvjeta korištenja ukaže pravno nevaljanom ili ništetnom odnosno neprovedivom u skladu s primjenjivim zakonskim i/ili podzakonskim propisima, takva će odredba biti zamijenjena pravno valjanom i provedivom odredbom koja je najbliža svrsi i značenju pravno nevaljane odnosno neprovedive odredbe, dok će ostale odredbe Općih uvjeta korisštenja ostati na snazi.

ODRICANJE OD PRAVA
Neizvršavanje prava i ovlaštenja iz ovih Općih uvjeta korištenja neće se ni u kojem slučaju smatrati odricanjem od tih prava, kao ni bilo kojih drugih prava i ovlaštenja predviđenih Općim uvjetima korištenja.

PRAVA TREĆIH STRANA
Treće osobe koje nisu strana ugovora na koji se primjenjuju Opći uvjeti korištenja nemaju pravo provoditi mjere predviđene ovim Općim uvjetima korištenja prema Korisnicima.

PRIMJENA ZAKONA
Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora u vezi pitanja koja mogu proizaći iz odnosa između Društva i Korisnika (sklapanje ugovora, tumačenje Općih uvjeta korištenja, korištenje Mrežne stranice i Mobilne aplikacije) isključivo je nadležan sud u Zagrebu.

PITANJA
Korisnici mogu pitanja, prijedloge ili pritužbe u vezi narudžbe, kupnje i Općih uvjeta korištenja uputiti Društvu putem pošte na adresu Lanište 24, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, ili putem e-maila na adresu: info@ihelp-hrvatska.hr.

         
  Kontakti
Partneri
Novosti
Vprašanja (FAQ)
Uvjeti korištenja
Podrška korisnicima

Copyright © 2015
iHELP Hrvatska d.o.o.